fbpx

Czy obowiązuje rejonizacja?

Nie, dzieci zapisane do naszej szkoły stają się automatycznie uczniami rejonowymi. O przyjęciu decyduje jedynie podpisanie umowy o zapisaniu/przyjęciu dziecka i złożenie kompletu dokumentów przez rodziców dziecka. Więcej informacji na temat zapisu dziecka do szkoły znajduje się w odpowiedziach na kolejne pytania.

Jakie warunki należy spełnić, aby dziecko zostało uczniem szkoły SVS?

Należy wypełnić i wysłać elektronicznie formularz zgłoszenia kandydata, znajdujący się na stronie svs.edu.pl . Ponadto należy złożyć w szkolnym sekretariacie komplet dokumentów (akt urodzenia dziecka, ksero dowodów osobistych rodziców, zgłoszenie z podpisami prawnych opiekunów, dowód wpłaty wpisowego). Jednym z warunków jest również rozmowa z uczniem i jego rodzicami.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby zapisać sześciolatka do szkoły?

Dziecko 6-letnie może być przyjęte do klasy 1 na wniosek rodziców jeżeli: dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub dziecko posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka 6-letniego do 1 klasy podejmuje dyrektor po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z dzieckiem i rodzicami.

Jakie zajęcia oferuje szkoła w ramach obowiązkowego planu lekcji?

W ramach zajęć obowiązkowych, czyli codziennych 5/6 godzin lekcyjnych, każda klasa realizuje minimum programowe ustalone przez MEN. Priorytetem działań szkoły jest wykorzystanie w pracy z uczniem nowych technik i technologii informatycznych oraz wdrażanie uczniów do pracy metodami aktywnymi. Zajęcia organizowane są w oparciu o założenia programu PYP IBO, zwiększające ilość godzin nauczania matematyki, przedmiotów przyrodniczych i nauki języka angielskiego.

Jak liczebne są klasy?

W każdej klasie ilość dzieci nie przekracza 16 uczniów. Część zajęć planujemy realizować w mniejszych grupach.

Czy szkołą oferuje zajęcia specjalistyczne?

Tak, każde dziecko będzie mogło skorzystać z pracy z logopedą (wady wymowy, niezakończony rozwój mowy), pedagogiem (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne) oraz wziąć udział w zajęciach z psychologiem. Ponadto oferujemy wachlarz zajęć typowo specjalistycznych dla dzieci z zaleceniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej: terapia neurologopedyczna, terapia integracji sensorycznej, terapia słuchu Johansena, terapia wygaszania odruchów, socjoterapia.

W jakich godzinach odbywają się zajęcia szkolne?

Lekcje rozpoczynamy o godz. 8.15 w systemie jednozmianowym. Szkoła oferuje opiekę w godzinach od 7.00 do 17.00.

Czy są dodatkowe koszty?

Opłaty dodatkowe obejmują: - obiady (nieobowiazkowe) - wyjścia, wycieczki (nieobowiazkowe) - zielona/biała szkoła (nieobowiazkowe) - podręczniki, wyprawka ucznia - strój szkolny Szkoła oferuje ponadto zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami według ustalanego corocznie cennika.

Czy w szkole jest stołówka?


Na życzenie rodziców, za dodatkową opłatą, szkoła będzie organizować catering. Drugie śniadanie (obowiązkowo przynoszone z domu) dzieci jedzą podczas dłuższej przerwy między lekcjami.

Czy dziecko może mieć inną dietę?


Tak, jeżeli jest taka potrzeba dziecko może zostać objęte dietą w ramach wykupionego cateringu.

Czy w szkole jest świetlica?


Tak, godziny pracy świetlicy zostaną ustalone wg potrzeb rodziców. Planujemy, aby dzieci pozostające w świetlicy szkolnej nie tylko odpoczywały, ale również uczyły się pracy w zespole, wyrównywały ewentualne deficyty rozwojowe, odrabiały zadania, realizowały zajęcia pozalekcyjne.

Jakimi metodami pracują nauczyciele w szkole? Czy są one dopasowane do potrzeb dzieci?


Podstawową formą działalności dziecka w klasach edukacji wczesnoszkolnej jest nadal zabawa i to poprzez zabawę dzieci nabywają wszelakich umiejętności. Przestrzeń edukacyjna w szkole sprzyja uczeniu się i wypoczynkowi dzieci. W szkole zarówno metody jak i formy pracy z dziećmi są dostosowane do ich możliwości psychofizycznych, rozwoju emocjonalnego oraz preferencji sensorycznych. Dbamy o to, aby dziecko czuło się w szkole bezpiecznie i uczyło się niejako “przy okazji”. Na lekcjach stosujemy elementy metod pracy takich jak: metoda Dobrego Startu, oraz wykorzystujemy nowe technologie informacyjne i gry edukacyjne.

Jak oceniana jest praca dzieci?


Praca oceniana jest na bieżąco i wyrażona w formie opisowej. Rodzice na bieżąco są informowani o postępach dzieci. Zrezygnowaliśmy z dzwonków po to, aby nauczyciel sam decydował o przerwach obserwując poziom koncentracji dzieci w klasie. Przy ocenianiu zachowania planujemy korzystać z aplikacji mobilnych.

Jakie kwalifikacje posiadają nauczyciele?


Każdy nauczyciel w szkole przygotowany jest merytorycznie do pracy z dziećmi. Przy wyborze pedagogów kierowaliśmy się ich kompetencjami pedagogicznymi, otwartością i kreatywnością zawodową. Nauczyciele posiadają już kilkuletni staż pracy w zawodzie, dysponują dodatkowymi kwalifikacjami.

Czy w szkole można korzystać z telefonów i tabletów?

Uczeń korzysta z telefonów i tabletów za zgodą i pod opieką nauczyciela. Telefony, tablety, urządzenia multimedialne są wykorzystywane na lekcji do celów dydaktycznych.

W jaki sposób dzieci uczą się języka angielskiego?

Zajęcia realizowane w programie PYP prowadzone są zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Dzięki temu uczniowie uczą się płynnie mówić, czytać i pisać po angielsku. Ściany szkoły i tablice w klasach udekorowane są pracami uczniów oraz materiałami wizualnymi pomagającymi przyswajać naturalnie język angielski, a wsparcie nauczycieli IB uświadamia dzieciom celowość używania tego języka – jako narzędzia międzykulturowej komunikacji.

A jeśli dziecko będzie musiało zmienić szkołę? Poradzi sobie w innym miejscu?

SVS jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Oznacza to, że realizujemy polską podstawę programową i wydajemy takie same świadectwa jak szkoły publiczne. Wyróżnia nas jednak sposób nauczania – zamiast nauki pamięciowej, stawiamy na budzenie ciekawości i motywowanie do samodzielnego odkrywania wiedzy. Pracujemy metodą projektową. Uczeń może w każdej chwili zmienić szkołę na publiczną.

Jak wyglądają dalsze plany rozwoju szkoły?

Obecnie szkoła działa w Szczecinie w budynku przy ul. Wojska Polskiego 164. W 2022 rusza rekrutacja do pierwszej klasy liceum, w którym uczniowie będą mieli okazję realizować Program Matury Międzynarodowej IB Diploma Programme, który jest dwuletnim przed uniwersyteckim cyklem kształcenia przeznaczonym dla młodzieży w wieki 16-19 lat i realizowanym przez dwa ostatnie lata szkoły średniej.
SKONTAKTUJ SIĘ

Slide Serdecznie witamy na stronie Leonardo SVS
kompleksowej edukacji dla dzieci od przedszkola do liceum!
Przedszkole Liceum Szkoła Poniżej wybierz interesującą Cię witrynę “Najszlachetniejsza przyjemność to radość zrozumienia” Leonardo da Vinci
error: Content is protected !!