fbpx

Neurodydaktyka, nowa dyscyplina, która w oparciu o badania nad mózgiem stawia sobie za cel tworzenie nowych koncepcji pedagogicznych, inicjuje poszukiwania systemu edukacyjnego przyjaznego mózgowi i lepiej wykorzystującego jego silne strony.

Nauczanie przyjazne mózgowi bazuje na ciekawości poznawczej uczniów, wykorzystuje silne strony mózgu, łączy wiedzę czysto kognitywną z emocjami, pozwala uczniom na stawianie hipotez i samodzielne szukanie rozwiązań, nie ogranicza się jedynie do czysto werbalnego przekazu, odwołuje się do wielu modalności i ułatwia łączenie pojedynczych informacji w spójną całość.

Praca ucznia ukierunkowana na samodzielne dochodzenie do wiedzy (np. praca w parach, grupach nad rozwiązaniem zadania otwartego, szukania odpowiedzi na postawione pytanie kluczowe) wymusza różne typy aktywności, takie jak sortowanie, wyszukiwanie najważniejszych informacji, porządkowanie, kategoryzowanie, porównywanie. Takie aktywności są najbardziej pożądane w procesie aktywnej nauki.

Neurodydaktyka to kreatywne przekraczanie granic, czyli edukacja z wyobraźnią.Do ogól­nych celów tej tera­pii należy: roz­wi­ja­nie rozu­mie­nia i nada­wa­nia mowy, wzbo­ga­ca­nie słow­nic­twa poprzez wyko­rzysta­nie ćwi­czeń słow­no­–ru­cho­wych; wywo­ła­nie spon­ta­nicz­nej mowy; ćwi­cze­nie form gra­ma­tycz­nych, spraw­no­ści języ­kowej, pra­wi­dło­wego toru oddy­cha­nia oraz spraw­no­ści oko­licy oro­fa­cjal­nej; a także roz­wi­ja­nie czyn­no­ści poznaw­czych i percep­cyj­nych (wra­żeń, spo­strze­żeń wzro­ko­wych, słu­cho­wych, pamięci, wyobraźni). Terapia z lneurologo­pedą należy do zajęć indy­wi­du­al­nych.Nauka polskiego to prawdziwe wyzwanie dla wszystkich małych i dużych. Wierzymy, że z naszą niewielką pomocą dzieci świetnie sobie poradzą. Zajęcia prowadzimy w oparciu o internetowe platformy edukacyjne. Materiał podzielony jest na sekcje: sekcja słowniczkowa (nauka słówek), sekcja komiksów (proste scenki + zestawy ćwiczeń) oraz ćwiczenia online (utrwalanie słownictwa).Ich głów­nym zada­niem jest wspo­ma­ga­nie roz­woju dziecka za pomocą środ­ków peda­go­gicz­nych w celu usu­nię­cia bądź zni­we­lo­wa­nia przy­czyn, obja­wów i skut­ków zabu­rzeń w roz­woju. Całość postę­po­wa­nia rewa­li­da­cyj­nego odbywa się w duchu podej­ścia nie­dy­rek­tyw­nego do dziecka jako podmiotu oddzia­ły­wań. Tera­peuta wyko­nuje z pod­opiecz­nym m.in. ćwi­cze­nia z: moto­ryki dużej i koor­dy­na­cji wzro­kowo-rucho­wej, moto­ryki małej, funk­cji wzro­ko­wej i orien­ta­cji prze­strzen­nej, per­cep­cji słu­cho­wej, umie­jęt­no­ści mate­ma­tycz­nych, a także wydo­by­wa­nia i roz­wi­ja­nia umie­jęt­no­ści komu­ni­ko­wa­nia się.Z zajęć logopedycznych korzystają głównie dzieci z klas wychowania przedszkolnego, uczniowie klas I-IV oraz uczniowie mający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych.

Podczas zajęć logopedycznych uczniowie systematycznie ćwiczą: długość i siłę wydechu, artykulację, słuch fonemowy i fonetyczny, rozumienie i nadawanie komunikatów, poprawną dykcję, czytanie i różne formy pisania (głównie ze słuchu). Usprawniane są narządy artykulacyjne: język, wargi, podniebienie; ustalany jest prawidłowy tor oddechowy; wywoływane są głoski, które następnie dzieci utrwalają w sylabach, logotomach, wyrazach, zdaniach, wierszykach i mowie potocznej.Pod­czas zajęć są ćwi­czone umie­jęt­no­ści logicz­nego myśle­nia u dziecka oraz dostrze­ga­nia przez nie związ­ków przy­czynowo-skut­ko­wych. Ponadto tera­peuta kształ­tuje pozy­tywny sto­su­nek do wła­snej osoby, akcen­tuje jego mocne strony, wykształca u niego poczu­cie spraw­stwa, umie­jęt­no­ści odczy­ty­wa­nia i prze­ży­wa­nia wła­snych potrzeb oraz emo­cji. Do celów sesji w parach i zespo­łach należy roz­wi­ja­nie kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych (mię­dzy innymi umie­jęt­ność nawią­zy­wa­nia kon­taktu z innymi uczest­ni­kami, współ­praca, odczy­ty­wa­nie nastro­jów i sta­nów emo­cjo­nal­nych innych, udzie­la­nie i przyj­mo­wa­nie wspar­cia, współ­za­wod­nic­two), radze­nia sobie w trud­nych sytu­acjach, a także wzmoc­nie­nie poczu­cia wła­snej war­to­ści.To metoda stworzona przez duńskiego nauczyciela i psychologa dr Kjelda Johansena. Stosowana jest w 16 krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii.

Program Johansena posiada szeroki zakres indywidualizacji. Obejmuje różne aspekty stymulacji muzycznej, o których wiadomo, że wpływają na liczne połączenia mózgowe.

Program metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena wpływa nie tylko na słuch ale również usprawnia: uwagę i koncentrację,rozumienie mowy,artykulację,komunikację,prawidłową pisownię, czytanie,koordynację ruchów, motorykę, harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,samoocenę, wpływa na postępy w rozwoju i nauce.Zaję­cia dążą do prawi­dło­wego roz­po­zna­wa­nia przez recep­tory wzroku, słu­chu, dotyku, smaku i węchu bodź­ców wysy­ła­nych przez oto­cze­nie zewnętrzne do dziecka. Tera­pia bazuje na ukie­run­ko­wa­nej zaba­wie. Pod­czas niej pod­opiecz­nemu są dostarczane takie impulsy, któ­rych naj­bar­dziej potrze­buje jego sys­tem ner­wowy. Pro­wa­dzący ogra­ni­cza nie­po­żą­dane bodźce (nadw­raż­li­wość sen­so­ryczna) lub dostar­cza wyraźne, silne sygnały (podw­raż­li­wość sys­temów sen­so­rycz­nych). Zaję­cia integra­cji sen­so­rycz­nej uspraw­niają m.in. moto­rykę małą, moto­rykę dużą oraz koor­dy­na­cję wzro­kowo-ruchową.Metoda oparta jest na wykonywaniu zestawu ćwiczeń, stymulujących zasoby naszego mózgu. Stosując odpowiednie bodźce, wywołujemy reakcje i działamy pobudzająco na sieć połączeń nerwowych. Systematycznie powtarzając określone ćwiczenia, zmniejszamy nieprawidłowości, dając szansę na zapamiętanie przebiegu odruchu i jego integrację – wykształcenie prawidłowych mechanizmów ruchowych. Dzięki temu poprawia się funkcjonowanie osoby w zakresie umiejętności, u których podstawy leży tzw. dojrzałość neuromotoryczna. Wśród takich umiejętności wymienia się m.in. zdolności szkolne: czytanie, pisanie, uważne słuchanie, sprawność gimnastyczną oraz komunikację niewerbalną.Indywidualnie dopasowywane do potrzeb rozwojowych dzieci.

 

Poznaj program IBO


IBO, Międzynarodowa Organizacja Baccalaureate, to fundacja edukacyjna założona w 1968 roku w Genewie. Od ponad 45 lat proponuje sprawdzone i nowoczesne programy dydaktyczne kładące nacisk przede wszystkim na samodzielność w uczeniu się i poszukiwanie rozwiązań. Szkoły przystępujące do programu IB wykorzystują do nauki podstawy programowe obowiązujące w danym kraju, posiadają również autoryzację lokalnych władz oświatowych oraz dobrze funkcjonują w społeczności lokalnej.


Poznaj Program IBO
SKONTAKTUJ SIĘ

Slide Serdecznie witamy na stronie Leonardo SVS
kompleksowej edukacji dla dzieci od przedszkola do liceum!
Przedszkole Liceum Szkoła Poniżej wybierz interesującą Cię witrynę “Najszlachetniejsza przyjemność to radość zrozumienia” Leonardo da Vinci
error: Content is protected !!